HLAVNÁ STRÁNKA > KARTA FIRMY
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DOD�VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVN� MIESTA
 : NOVINKY
 : PORAD�A
 : F�RUM
 : O projekte
 : Nap�te n�m
 : Inzercia
  PRIHL�SENIE
  I�O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnut� heslo ?
 


 Zo��va�ky.sk

 Zo��va�ky a karton�ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 V�robca karton�nych
 zo��va�ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 N�meck� �pecialista
 na �itie kart�nov.

 www.mezger.sk

 
Edituj z�znam
 
 
 
 
 
R&K spol. s r.o.
   
   
OBCHODN� N�ZOV FIRMY R&K spol. s r.o.
I�O 14802490 ( OBCHODN� REGISTER �R )
   
KONTAKTN� OSOBA Miroslav Kukla
   
ADRESA Klokoèná 4
  Klokoèná
  251 64
  �esk� Republika
  N�jdi na mape
POBO�KY
   
TELEFON +420323640692
FAX
GSM +420724211123
   
FORMUL�R DOPYTU Odosla� dopyt
   
WWW www.rak-obaly.cz
   
E-SHOP
 
Popis spolo�nosti
výroba LDPE a PP sáèkù PP hadice, folie a polohadice
 
Ponuka produktov a slu�ieb
 
Obchodn� zna�ky, certifik�cie, atesty, etc.
 
In� internetov� odkazy vz�ahuj�ce sa k firme
 
Dopl�uj�ce inform�cie
 
Zaradenie firmy pod�a vybranej nomenklat�ry:

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Pp fólie - skPp fólie - skPp fólie - sk 

Sáèky - skSáèky - sk 

 
 
Copyright ï¿½ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��van�m t�chto str�nok akceptujete podmienky  TU Aktualiz�cia: 21.04.2018 MAPA PORT�LU