HLAVNÁ STRÁNKA > PRIDAJ FIRMU
Adres�r Obaliara
OBALIARSK� INFORMA�N� SYST�M
OBALY
 
 : DOD�VATELIA Pridaj
 : PRODUKTY
 : DOPYTY Pridaj
 : PONUKY
 : PRACOVN� MIESTA
 : NOVINKY
 : PORAD�A
 : F�RUM
 : O projekte
 : Nap�te n�m
 : Inzercia
  PRIHL�SENIE
  I�O  
  Heslo  
  SK CZ  
Zabudnut� heslo ?
 


 Zo��va�ky.sk

 Zo��va�ky a karton�ne
 spony. E-SHOP

 www.zosivacky.sk

 Josef Kihlberg
 V�robca karton�nych
 zo��va�ek.

 www.josef-kihlberg.sk

 MEZGER GmbH
 N�meck� �pecialista
 na �itie kart�nov.

 www.mezger.sk

 
 
  REGISTR�CIA - KROK 1 z 4  
   
  Registra�n� podmienky

Pou��vate� je povinn� vyplni� a odosla� riadne vyplnen� registra�n� formul�r pri�om sa zav�zuje uvies� do registra�n�ho formul�ra �pln� a pravdiv� �daje. Registr�cia je ZADARMO ak:

- ak uvedete do registra�n�ho formul�ra �pln� a pravdiv� �daje (kontakty, popisy, logo a obr�zky sortimentu)
- ka�d� rok �lenstva prid�te na server min. 2 produkty do katal�gu produktov v�. obr�zku a 1 P.R. �l�nku
- �innos� Va�ej firmy plne odpoved� zameraniu projektu

pri nesplnen� podmienok je registr�cia PLATEN� a obdr��te cenov� ponuku.


 
  Vypl�te I�O firmy a �t�t registr�cie.
I�O
�t�t
 

 
     
 
Copyright ï¿½ Ing. Kuda Pavel 2002-2012 Pou��van�m t�chto str�nok akceptujete podmienky  TU Aktualiz�cia: 24.04.2018 MAPA PORT�LU